Posts Tagged With: Ali

Kisah Muawiyah dengan Saad Berkenaan dengan Ali ra.


Dikeluarkan oleh Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi dari Amir bin Saad bin Abi Waqas dari bapaknya, bapaknya berkata: Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan Saad dengan berkata, “Apakah yang menghalangimu untuk mencaci Abu Turab (gelar yang diberikan Rasulullah untuk Ali)?”

Saad berkata, “AKu akan menyebutkan tiga hal yang disabdakan oleh Rasulullah, yang jika satu darinya aku miliki, maka lebih aku sukai daripada unta merah:

  1. Pertama, dalam perang Tabuk Rasulullah menghendaki Ali tinggal di Madinah, maka Ali berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah! Apakah engkau meninggalkanku bersama dengan kaum wanita dan anak-anak?” Rasulullah pun bersabda, ‘Apakah kamu ridha sekiranya kamu memperoleh kedudukan di sampingku sebagaimana Nabi Harun di sisi Musa as, sedangkan tiada Nabi selepasku.”
  2. Aku juga mendengar Rasulullah pada hari perang Khaibar, ‘Aku akan memberikan Panji ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan Allah dan Rasul-Nya mencintainya.’ Kemudian Rasulullah bersabda, ‘Panggilah Ali supaya datang menemuiku.’ Kemudian Ali datang dan ia sedang sakit mata, lalu beliau meludahi kedua mata Ali kemudian menyerahkan panji itu kepadanya. Allah telah memberikan kemenangan kepada umat Islam.
  3. Ketika ayat ini diwahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah pun memanggil Ali, Fatimah, Hasan, dan Husein kemudian bersabda, ‘Wahai Allah mereka ini adalah ahli keluargaku.’

3_61

Iklan
Categories: Tertib Dakwah | Tag: , , | Tinggalkan komentar

Umar Menentang Orang yang Mencerca Ali ra.


Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Urwah ra, bahwa seorang lelaki telah mencerca dan menghina Ali dihadapan Umar bin Khattab. Maka Umar pun berkata, “Apakah kamu tahu pemilik kubur ini, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dan apakah kamu mengetahui mengenai Ali bin Abdul Muthalib? Janganlah kamu berkata-kata mengenai Ali kecuali dengan kebaikan karena sesungguhnya jika kamu menyakitinya, maka kamu telah menyakiti penghuni kubur ini (Rasulullah) dalam kuburnya.” Al Muntakhab.

Categories: Tertib Dakwah | Tag: , , | Tinggalkan komentar

Sabda Rasulullah, “Barangsiapa Menyakiti Ali, maka Ia Telah Menyakiti Aku.”


Dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dari Amru bin Shah Al Aslami ra, seorang sahabat yang menyertai perjanjian Hudaibiyah, katanya: Aku bersama dengan Ali dalam pasukan yang dikirim oleh Rasulullah ke Yaman. Ali telah berlaku kasar kepadaku yang membuat aku menentangnya. Ketika aku sampai di Madinah, aku pun mengadukan perlakuannya itu kepada siapa saja yang aku temui di Madinah.

Pada suatu hari, aku menemui Rasulullah yang sedang duduk di dalam masjid. Ketika Rasulullah melihat kedatanganku, aku melihat ke arah beliau dan beliau pun melihat ke arah ku hingga aku duduk dihadapannya. Lalu Rasulullah bersabda kepadaku, “Demi Allah! Sesungguhnya engkau telah menyakitiku wahai Amru.”

Aku pun berkata, “Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji’uun. Aku berlindung kepada Allah dan agama Islam dari menyakiti hati Rasulullah.”

Kemudian Rasulullah bersabda,”Barangsiapa yang menyakiti Ali, maka sesungguhnya ia telah menyakiti aku.”

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amru bin Shas sebagaimana dalam Al Bidayah. Kata Haitsami, hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dengan ringkas dan Bazar lebih ringkas lagi.

Categories: Tertib Dakwah | Tag: , | Tinggalkan komentar

Abu Bakar Memuliakan Ali Bin Abu Thalib


Dikeluarkan oleh Ibnu Arabi dari Anas ra katanya: “Suatu ketika Rasulullah sedang duduk di dalam masjid dengan dikelilingi oleh para sahabatnya. Kemudian Ali muncul lalu memberi salam kepada mereka sambil berdiri mencari tempat kosong untuk tempat duduknya. Rasulullah pun melihat ke arah sahabat sambil mencari adakah tempat kosong yang cukup untuk tempat duduk Ali. Ketika itu Abu Bakar sedang duduk di sisi kanan Rasulullah, lalu Abu Bakar pun bergeser dari tempat duduknya sambil berkata kepada Ali, ‘Duduklah di simi wahai Abu Hasan.’ Maka Ali pun duduk di antara Rasulullah dan Abu Bakar.”

Kami pun melihat raut kegembiraan pada wajah Rasulullah , kemudian beliau berpaling ke arah Abu Bakar dan berkata, “Wahai Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang mengetahui kelebihan orang-orang yang mempunyai kelebihan, adalah orang yang mempunyai kelebihan.” (Al Bidayah)

Categories: Tertib Dakwah | Tag: , , | Tinggalkan komentar